dimarts, 27 de desembre de 2011

Pla TAC

Des de la Generalitat de Catalunya es lliuren moltes ajudes per tal d’intentar incorporar les noves tecnologies a totes les escoles del territori. Aquestes ajudes no són simplement econòmiques ni materials, sovint consisteix en documents on es dóna informació sobre la gestió de les TIC o també en la creació i distribució via web de programes i eines gratuïtes per a poder fer servir a les escoles.

Una de les fonts d’informació més útils actualment és el “Pla TAC de centre”. En aquest document trobem les principals instruccions i recomanacions que dóna el Departament d’Educació de la Generalitat cap als centres educatius per a preparar un pla on les noves tecnologies estiguin integrades. Aquestes instruccions i recomanacions no són d’obligatori compliment però sí que aporten una pauta molt útil a seguir.

L’objectiu principal del document és ajudar a que els centres integrin les TIC en els seus processos d’ensenyament - aprenentatge i així poder:
- Desplegar amb més facilitat i fidelitat les pautes del currículum i les normatives vigents (LOE) especialment en el que respecta a competències bàsiques.
- Fer de les TIC un estímul ric i útil per al Projecte educatiu del centre.
- Crear un procés d’innovació i enfocar una gestió de canvi que cada cop és més necessari a mesura que la societat va avançant i integrant les noves tecnologies en el fer diari, sobretot per part dels nens.
- Establir unes directius clares per a poder assegurar l’assoliment de la competència digital per part de l’alumnat, igual que la inclusió digital i la innovació metodològica.

Per tant, tot plegat forma una llista de recursos útils per a que cada centre procuri seguir al màxim de les seves possibilitats per tal de poder oferir als seus alumnes una educació del món digital necessària, no només dins de l’espai d’informàtica, sinó també dins de totes les matèries. Aquest és un punt molt important perquè planteja una diferència molt a destacar respecte a l’ús de la tecnologia.

Fins ara les instruccions per el que fa a la utilització dels ordinadors es centraven quasi exclusivament a l’aula d’informàtica. Avui dia cada assignatura i cada fer dels centres educatius poden ser beneficiats per les TIC i el Pla TAC ofereix moltes possibilitats per l’assoliment i la consecució de molts d’aquests beneficis.

Per a fer tot això marca uns aspectes a tenir molt presents si el centre té la intenció de posar en marxa aquest pla:
- Pagar per tal de disposar de totes les llicències que el programari utilitzat demani. En qualsevol cas, si aquest requisit no es pot satisfer, el Departament d’Educació ofereix de forma gratuïta alternatives de programari lliure de restriccions.
- Tenir molt present l’accessibilitat al material digital.
- Tenir el compromís de garantir la protecció de dades dels usuaris i promocionar conductes amb valors positius.

Finalment ens presenta un plantejament elaborat per autors com C.Drage o N.Evans on es senyala les qüestions següents:
- Establir una comissió TAC al centre que s’encarregarà de fer anar el Pla.
- En la mesura del possible, estimular la participació de tots els professors per tal de oferir una educació equilibrada i per a que no es puguin crear discòrdies entre els treballadors del centre.
- Crear tasques i donar responsabilitats relacionades amb el món digital i tecnològic.
- Analitzar com és l’impacte que fa la tecnologia en tots els àmbits del centre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada